Khi học lập trình HTML, bạn sẽ có cơ hội được thấy các kí tự đặc biệt nhưng không thể thể hiện được như các kí tự thông thường. Để có thể biểu diễn chúng trên Website dưới dạng ngôn ngữ lập trình HTML, bạn cần biết mã đặc trưng. Bài viết sau đây, Vintech City chia sẻ đến bạn bộ đầy đủ nhất kí tự đặc biệt HTML. Mời bạn cùng theo dõi.

1. Bảng kí hiệu đặc biệt trong HTML

Kí tự Số định danh HTML Tên thực thể HTML Mô tả
" " nháy đôi
' ' nháy đơn
& & & dấu &
< &#60; &lt; dấu nhỏ hơn
> &#62; &gt; dấu lớn hơn

2. Các kí tự đặc biệt HTML phổ biến

Kí tự Số định danh HTML Tên thực thể HTML Mô tả
Π&#338; &OElig; capital ligature OE
œ &#339; &oelig; small ligature oe
Š &#352; &Scaron; capital S with caron
š &#353; &scaron; small S with caron
Ÿ &#376; &Yuml; capital Y with diaeres
ƒ &#402; &fnof; f with hook
ˆ &#710; &circ; modifier letter circumflex accent
˜ &#732; &tilde; small tilde
&#8194; &ensp; en space
&#8195; &emsp; em space
&#8201; &thinsp; thin space
&#8204; &zwnj; zero width non-joiner
&#8205; &zwj; zero width joiner
&#8206; &lrm; left-to-right mark
&#8207; &rlm; right-to-left mark
&#8211; &ndash; en dash
&#8212; &mdash; em dash
&#8216; &lsquo; left single quotation mark
&#8217; &rsquo; right single quotation mark
&#8218; &sbquo; single low-9 quotation mark
&#8220; &ldquo; left double quotation mark
&#8221; &rdquo; right double quotation mark
&#8222; &bdquo; double low-9 quotation mark
&#8224; &dagger; dagger
&#8225; &Dagger; double dagger
&#8226; &bull; bullet
&#8230; &hellip; horizontal ellipsis
&#8240; &permil; per mille
&#8242; &prime; minutes
&#8243; &Prime; seconds
&#8249; &lsaquo; single left angle quotation
&#8250; &rsaquo; single right angle quotation
&#8254; &oline; overline
&#8364; &euro; euro
&#8482; &trade; trademark
&#8592; &larr; left arrow
&#8593; &uarr; up arrow
&#8594; &rarr; right arrow
&#8595; &darr; down arrow
&#8596; &harr; left right arrow
&#8629; &crarr; carriage return arrow
&#8968; &lceil; left ceiling
&#8969; &rceil; right ceiling
&#8970; &lfloor; left floor
&#8971; &rfloor; right floor
&#9674; &loz; lozenge
&#9824; &spades; spade
&#9827; &clubs; club
&#9829; &hearts; heart
&#9830; &diams; diamond

3. Các kí hiệu đặc biệt HTML toán học

Kí hiệu Số định danh HTML Tên thực thể HTML Mô tả
&#8704; &forall; for all
&#8706; &part; part
&#8707; &exist; exists
&#8709; &empty; empty
&#8711; &nabla; nabla
&#8712; &isin; isin
&#8713; &notin; notin
&#8715; &ni; ni
&#8719; &prod; prod
&#8721; &sum; sum
&#8722; &minus; minus
&#8727; &lowast; lowast
&#8730; &radic; square root
&#8733; &prop; proportional to
&#8734; &infin; infinity
&#8736; &ang; angle
&#8743; &and; and
&#8744; &or; or
&#8745; &cap; cap
&#8746; &cup; cup
&#8747; &int; integral
&#8756; &there4; therefore
&#8764; &sim; similar to
&#8773; &cong; congruent to
&#8776; &asymp; almost equal
&#8800; &ne; not equal
&#8801; &equiv; equivalent
&#8804; &le; less or equal
&#8805; &ge; greater or equal
&#8834; &sub; subset of
&#8835; &sup; superset of
&#8836; &nsub; not subset of
&#8838; &sube; subset or equal
&#8839; &supe; superset or equal
&#8853; &oplus; circled plus
&#8855; &otimes; circled times
&#8869; &perp; perpendicular
&#8901; &sdot; dot operator

4. Cập nhật danh sách kí tự đặc biệt HTML Hy Lạp

Chữ Hy Lạp Số định danh HTML Tên định danh HTML Mô tả
Α &#913; &Alpha; Alpha
Β &#914; &Beta; Beta
Γ &#915; &Gamma; Gamma
Δ &#916; &Delta; Delta
Ε &#917; &Epsilon; Epsilon
Ζ &#918; &Zeta; Zeta
Η &#919; &Eta; Eta
Θ &#920; &Theta; Theta
Ι &#921; &Iota; Iota
Κ &#922; &Kappa; Kappa
Λ &#923; &Lambda; Lambda
Μ &#924; &Mu; Mu
Ν &#925; &Nu; Nu
Ξ &#926; &Xi; Xi
Ο &#927; &Omicron; Omicron
Π &#928; &Pi; Pi
Ρ &#929; &Rho; Rho
undefined Sigmaf
Σ &#931; &Sigma; Sigma
Τ &#932; &Tau; Tau
Υ &#933; &Upsilon; Upsilon
Φ &#934; &Phi; Phi
Χ &#935; &Chi; Chi
Ψ &#936; &Psi; Psi
Ω &#937; &Omega; Omega
α &#945; &alpha; alpha
β &#946; &beta; beta
γ &#947; &gamma; gamma
δ &#948; &delta; delta
ε &#949; &epsilon; epsilon
ζ &#950; &zeta; zeta
η &#951; &eta; eta
θ &#952; &theta; theta
ι &#953; &iota; iota
κ &#954; &kappa; kappa
λ &#955; &lambda; lambda
μ &#956; &mu; mu
ν &#957; &nu; nu
ξ &#958; &xi; xi
ο &#959; &omicron; omicron
π &#960; &pi; pi
ρ &#961; &rho; rho
ς &#962; &sigmaf; sigmaf
σ &#963; &sigma; sigma
τ &#964; &tau; tau
υ &#965; &upsilon; upsilon
φ &#966; &phi; phi
χ &#967; &chi; chi
ψ &#968; &psi; psi
ω &#969; &omega; omega
ϑ &#977; &thetasym; theta symbol
ϒ &#978; &upsih; upsilon symbol
ϖ &#982; &piv; pi symbol

Xem ngay bộ kí tự đặc biệt khác mới nhất tại đây:

5. Chia sẻ các kí tự đặc biệt HTML ISO 8859-1 

Bảng thông tin dưới đây mô tả các kí tự theo chuẩn ISO 8859-1

Kí tự Số định danh HTML Tên định danh HTML Mô tả
À &#192; &Agrave; capital a, grave accent
Á &#193; &Aacute; capital a, acute accent
 &#194; &Acirc; capital a, circumflex accent
à &#195; &Atilde; capital a, tilde
Ä &#196; &Auml; capital a, umlaut mark
Å &#197; &Aring; capital a, ring
Æ &#198; &AElig; capital ae
Ç &#199; &Ccedil; capital c, cedilla
È &#200; &Egrave; capital e, grave accent
É &#201; &Eacute; capital e, acute accent
Ê &#202; &Ecirc; capital e, circumflex accent
Ë &#203; &Euml; capital e, umlaut mark
Ì &#204; &Igrave; capital i, grave accent
Í &#205; &Iacute; capital i, acute accent
Î &#206; &Icirc; capital i, circumflex accent
Ï &#207; &Iuml; capital i, umlaut mark
Ð &#208; &ETH; capital eth, Icelandic
Ñ &#209; &Ntilde; capital n, tilde
Ò &#210; &Ograve; capital o, grave accent
Ó &#211; &Oacute; capital o, acute accent
Ô &#212; &Ocirc; capital o, circumflex accent
Õ &#213; &Otilde; capital o, tilde
Ö &#214; &Ouml; capital o, umlaut mark
Ø &#216; &Oslash; capital o, slash
Ù &#217; &Ugrave; capital u, grave accent
Ú &#218; &Uacute; capital u, acute accent
Û &#219; &Ucirc; capital u, circumflex accent
Ü &#220; &Uuml; capital u, umlaut mark
Ý &#221; &Yacute; capital y, acute accent
Þ &#222; &THORN; capital THORN, Icelandic
ß &#223; &szlig; small sharp s, German
à &#224; &agrave; small a, grave accent
á &#225; &aacute; small a, acute accent
â &#226; &acirc; small a, circumflex accent
ã &#227; &atilde; small a, tilde
ä &#228; &auml; small a, umlaut mark
å &#229; &aring; small a, ring
æ &#230; &aelig; small ae
ç &#231; &ccedil; small c, cedilla
è &#232; &egrave; small e, grave accent
é &#233; &eacute; small e, acute accent
ê &#234; &ecirc; small e, circumflex accent
ë &#235; &euml; small e, umlaut mark
ì &#236; &igrave; small i, grave accent
í &#237; &iacute; small i, acute accent
î &#238; &icirc; small i, circumflex accent
ï &#239; &iuml; small i, umlaut mark
ð &#240; &eth; small eth, Icelandic
ñ &#241; &ntilde; small n, tilde
ò &#242; &ograve; small o, grave accent
ó &#243; &oacute; small o, acute accent
ô &#244; &ocirc; small o, circumflex accent
õ &#245; &otilde; small o, tilde
ö &#246; &ouml; small o, umlaut mark
ø &#248; &oslash; small o, slash
ù &#249; &ugrave; small u, grave accent
ú &#250; &uacute; small u, acute accent
û &#251; &ucirc; small u, circumflex accent
ü &#252; &uuml; small u, umlaut mark
ý &#253; &yacute; small y, acute accent
þ &#254; &thorn; small thorn, Icelandic
ÿ &#255; &yuml; small y, umlaut mark

6. Tổng hợp kí tự đặc biệt HTML ISO 8859-1

Kí tự Số định danh HTML Tên định danh HTML Mô tả
&#160; &nbsp; non-breaking space
¡ &#161; &iexcl; inverted exclamation mark
¢ &#162; &cent; cent
£ &#163; &pound; pound
¤ &#164; &curren; currency
¥ &#165; &yen; yen
¦ &#166; &brvbar; broken vertical bar
§ &#167; &sect; section
¨ &#168; &uml; spacing diaeresis
© &#169; &copy; copyright
ª &#170; &ordf; feminine ordinal indicator
« &#171; &laquo; angle quotation mark (left)
¬ &#172; &not; negation
­ &#173; &shy; soft hyphen
® &#174; &reg; registered trademark
¯ &#175; &macr; spacing macron
° &#176; &deg; degree
± &#177; &plusmn; plus-or-minus
² &#178; &sup2; superscript 2
³ &#179; &sup3; superscript 3
´ &#180; &acute; spacing acute
µ &#181; &micro; micro
&#182; &para; paragraph
· &#183; &middot; middle dot
¸ &#184; &cedil; spacing cedilla
¹ &#185; &sup1; superscript 1
º &#186; &ordm; masculine ordinal indicator
» &#187; &raquo; angle quotation mark (right)
¼ &#188; &frac14; fraction 1/4
½ &#189; &frac12; fraction 1/2
¾ &#190; &frac34; fraction 3/4
¿ &#191; &iquest; inverted question mark
× &#215; &times; multiplication
÷ &#247; &divide; division

Trên đây là bộ kí tự đặc biệt HTML đầy đủ nhất được Vintech City tổng hợp lại. Hy vọng những chia sẻ trên có thể trở thành nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy. Chúc bạn thành công!