Chương trình Học kỳ doanh nghiệp

1. Mục tiêu tài trợ
– Hợp tác, chia sẻ nguồn lực chuyên môn giữa nhà trường và Tập đoàn để tạo ra những môn học, chương trình học và phương thức giảng dạy đáp ứng các tiêu chuẩn nguồn nhân lực công nghệ của Tập đoàn nói riêng và các Doanh nghiệp công nghệ nói chung.

2. Đối tượng tài trợ
– Đối tượng: Tất cả các trường đối tác của Tập đoàn Vingroup có thế mạnh trong các chuyên ngành đào tạo lĩnh vực công nghệ phù hợp với định hướng của Tập đoàn Vingroup đều có thể tham gia chương trình.
– Các tiêu chí ưu tiên trong năm 2019:
• Nhóm chuyên ngành: Công nghệ thông tin và các ngành liên quan, đặc biệt chú trọng các môn học mới phù hợp với xu hướng công nghệ ứng dụng.
• Mức độ sẵn sàng triển khai: Có mức độ sẵn sàng phối hợp xây dựng/cải tiến chương trình môn học từ tháng 6/2019 và tổ chức triển khai (thí điểm) chương trình trong năm 2019.

3. Hình thức tài trợ
– Số lượng tài trợ: Trong năm 2019, Vintech City sẽ xem xét tài trợ 02 chương trình Học kỳ doanh nghiệp cho 02 trường đối tác đáp ứng đủ tiêu chuẩn yêu cầu trên cơ sở xét chọn của Vintech City.
– Thời gian thực hiện:
• Xây dựng chương trình, mời chuyên gia: Từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2019
• Tổ chức triển khai thí điểm: Từ tháng 9/2019 đến hết tháng 12/2019
Tùy thực tế chương trình học, thời gian nêu trên có thể điều chỉnh phù hợp với lịch trình môn học của trường đối tác.
– Các hạng mục tài trợ/hỗ trợ bao gồm:
• Về phía trường và giảng viên:
o Chi phí xây dựng/hiệu chỉnh chương trình: Gồm chi phí Hội đồng chuyên gia; chi phí giáo trình; tài liệu tham khảo.
o Chi phí giảng dạy chương trình thí điểm: Gồm chi phí tham gia giảng dạy của chuyên gia, giảng viên trong và ngoài trường.
o Các chi phí hành chính khác liên quan đến việc tổ chức, vận hành chương trình Học kỳ doanh nghiệp.
• Với sinh viên:
o Hỗ trợ chi phí lương cho sinh viên đạt kết quả khá giỏi, hoàn thành các nội dung trong môn học, đặc biệt là thực hiện các nội dung chuyên đề do Doanh nghiệp đưa ra.
o Có cơ hội làm việc bán thời gian/toàn thời gian tại các Công ty trực thuộc Tập đoàn theo nhu cầu của hai bên.

4. Tiêu chuẩn cần thiết tham gia chương trình Học kỳ doanh nghiệp
Trường đề xuất tài trợ cần đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản như sau:
– Nêu rõ môn học, các nội dung hiệu chỉnh dự kiến.
– Những yêu cầu phối hợp triển khai giữa doanh nghiệp và nhà trường (chuyên gia, giảng viên, thời gian, tài chính).
– Phương thức điều phối, vận hành chương trình
• Tuyển chọn sinh viên: Tiêu chuẩn tham gia, sĩ số lớp, công nhận kết quả học tập.
• Cơ sở vật chất và cơ chế quản lý: thời lượng học tập của môn học gồm cả trường và Doanh nghiệp, phương tiện học tập bổ sung (nếu có).

5. Quy trình tài trợ
5.1 Hồ sơ đề nghị tài trợ:
Hồ sơ đề nghị tài trợ gồm:
1. Mẫu đề nghị tài trợ Học kỳ doanh nghiệp.
2. Các tài liệu tham khảo khác về năng lực tổ chức, đào tạo của trường chủ quản và kinh nghiệm triển khai hình thức đào tạo tương tự.
5.2 Quy trình tài trợ:
– Các trường có tối đa 45 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo để chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại mục 5.1 và gửi về VinTech City (qua đường Công văn và email).
– Trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đề xuất tài trợ (ưu tiên xét duyệt cho các hồ sơ đến sớm), Vintech City có trách nhiệm đánh giá và thông báo kết quả cho các đơn vị đã nộp hồ sơ.
5.3 Trách nhiệm của đơn vị đề nghị tài trợ:
• Đơn vị nhận tài trợ có trách nhiệm:
o Cam kết thông tin cung cấp đúng sự thật.
o Đảm bảo các trình tự, thủ tục để Chương trình được diễn ra đúng quy định và theo kế hoạch ban đầu.
o Phối hợp với Vintech City để thực hiện các kế hoạch kí kết tài trợ, giải ngân, và nghiệm thu.
• Kết quả thực hiện là căn cứ ưu tiên tài trợ trong các giai đoạn tiếp theo.

Đăng ký Chương trình học kỳ doanh nghiệp