Hợp tác giảng dạy

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học – công nghệ ở bậc Đại học và sau Đại học nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, Vintech City và Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF đang và sẽ triển khai một số chương trình tài trợ đào tạo, đào tạo về chuyên môn và năng lực thực hành cho sinh viên. Cụ thể:

1. Chương trình tài trợ đào tạo Thạc sĩ ngành Toán học ứng dụng và ngành Khoa học dữ liệu
2. Chương trình Học kỳ doanh nghiệp
3. Chương trình tài trợ Đào tạo SAP