Hỗ trợ nghiên cứu khoa học

Một trong bốn nhóm hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Đại học là các hoạt động liên quan đến việc tài trợ dự án nghiên cứu khoa học – công nghệ. Các hoạt động cụ thể trong nhóm này bao gồm:

1) Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên
2) Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund
3) Tài trợ phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học – công nghệ