CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG – NĂM 2019

1. Mục tiêu tài trợ
– Dự án hướng đến hỗ trợ các trường có định hướng, mục tiêu và nguồn lực sẵn sàng để nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học – công nghệ;
– Kết quả tạo ra từ dự án là xây dựng các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng nhằm tạo đột phá trong khoa học và công nghệ ứng dụng và đóng vai trò trung tâm trao đổi tri thức và ứng dụng giải pháp giữa trường đại học và doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm.

2. Đối tượng tài trợ
– Trường đối tác của Tập đoàn Vingroup trong Thỏa thuận hợp tác có chuyên ngành nghiên cứu phù hợp với các nhóm hoạt động, nhóm ngành mà Tập đoàn Vingroup đang triển khai hoặc hướng đến trong lĩnh vực công nghệ đều đáp ứng tiêu chuẩn để nộp hồ sơ đề xuất chương trình.
– Các điều kiện xem xét ưu tiên:
• Các trường đối tác có năng lực đào tạo và nghiên cứu mạnh, có kinh nghiệm xây dựng và vận hành các phòng thí nghiệm có chất lượng cao về khoa học công nghệ ứng dụng;
• Phòng thí nghiệm có thể đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng của nhiều trường đối tác khác trong Thỏa thuận hợp tác, tạo tầm ảnh hưởng tích cực đến hoạt động nghiên cứu, giảng dạy trong phạm vi vùng/khu vực.

3. Các giai đoạn thực hiện và hình thức tài trợ
– Giai đoạn thực hiện:
• Giai đoạn 1 – năm 2019: Nhận hồ sơ đề nghị và phối hợp khảo sát nguồn lực và mức độ sẵn sàng triển khai của các trường. Các nội dung khảo sát bao gồm:
• Mức độ sẵn sàng của giảng viên và sinh viên trong việc tiếp nhận và điều hành phòng thí nghiệm được tài trợ.
• Năng lực tiếp nhận của trường chủ quản về mặt chuyên môn, cơ sở vật chất.
• Mức độ rõ ràng của đề xuất tài trợ (về danh mục tài sản đề nghị đầu tư, quy trình vận hành, chia sẻ với các trường đối tác khác.
• Giai đoạn 2 – năm 2020: Thực hiện đầu tư và đi vào hoạt động. Dựa trên kết quả khảo sát, Vintech City sẽ lựa chọn ra từ 01 đến 02 đề xuất để đầu tư phòng thí nghiệm trong năm 2020.
– Hình thức tài trợ: Tùy theo điều kiện thực tế, Vintech City sẽ xem xét tài trợ các nội dung:
• Trang thiết bị, cơ sở vật chất;
• Hỗ trợ chuyên gia tư vấn, huấn luyện;
• Chi phí vận hành ban đầu.

4. Tiêu chuẩn cần thiết cho đề xuất tài trợ phòng thí nghiệm
Trường đề xuất tài trợ cần làm rõ các nội dung cần thiết như sau:
4.1 Nguồn lực vận hành:
• Nhân lực: Danh sách các chuyên gia chịu trách nhiệm xây dựng, tiếp nhận, quản lý vận hành phòng thí nghiệm; ưu tiên các đề xuất có nhiều chuyên gia có uy tín quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan tới phòng thí nghiệm được đề xuất.
• Tài lực: Ngân sách cần thiết để duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của phòng thí nghiệm nhận tài trợ, và nêu rõ hình thức và cơ chế giải ngân của nguồn ngân sách này; ưu tiên các đề xuất làm rõ về cơ chế tài chính của phòng thí nghiệm trong giai đoạn vận hành, đặc biệt là về cơ chế thuê mướn phòng thí nghiệm cho các trường đối tác khác.
4.2 Cơ chế chia sẻ quyền sử dụng cho cộng đồng khoa học và công nghệ: Phương thức chia sẻ quyền sử dụng chung cho nhiều trường đối tác khác của Tập đoàn Vingroup; ưu tiên các đề xuất nêu rõ được tên các nhóm nghiên cứu, nhà nghiên cứu từ trường đối tác khác có chung nhu cầu sử dụng phòng thí nghiệm được tài trợ.
4.3 Hiệu quả, tầm tác động trong sử dụng phòng thí nghiệm (định tính và định lượng): Số dự án khoa học công nghệ ứng dụng, số sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên thụ hưởng trực tiếp từ việc xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm nhận tài trợ.

5. Quy trình tài trợ
5.1 Hồ sơ tài trợ:
Hồ sơ đề nghị chương trình gồm:
1. Mẫu đề nghị tài trợ Phòng thí nghiệm.
2. Các tài liệu tham khảo khác về năng lực tổ chức, đào tạo của trường chủ quản và kinh nghiệm triển khai tài trợ về xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm.
5.2 Quy trình tài trợ:
– Nhận hồ sơ đề nghị: Trong vòng tối đa 45 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo (qua đường Công văn và email), đơn vị có nhu cầu tài trợ gửi qua email bộ hồ sơ theo quy định về Vintech City. Vintech City hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đề xuất tài trợ, Vintech City có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, xếp hạng, và quyết định danh sách 02 trường để khảo sát trực tiếp. Tùy điều kiện thực tế, số lượng trường vào vòng khảo sát đánh giá có thể thay đổi.
– Vòng khảo sát đánh giá: Vintech City thông báo thời gian khảo sát, các nội dung phối hợp khảo sát và danh sách Hội đồng Chuyên gia cùng tham gia khảo sát đánh giá (nếu có) với các trường. Thời gian khảo sát, đánh giá tùy thuộc vào mức độ phức tạp của mô hình phòng thí nghiệm và các nội dung liên quan nhưng tối đa không quá 4 tháng kể từ khi các trường nhận được kết quả vào vòng khảo sát.
– Ra quyết định hỗ trợ: Sau quá trình khảo sát và xét duyệt bởi các bên liên quan, Vintech City có trách nhiệm thông báo kết quả cuối cùng cho các trường về việc nhận đầu tư trong năm 2020. Thời gian thông báo dự kiến là tháng 12 năm 2019.
5.3 Trách nhiệm của trường đối tác:
– Cam kết thông tin cung cấp đúng sự thật.
– Phối hợp với Vintech City và các đơn vị liên quan để triển khai việc khảo sát năng lực xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm trong năm 2019.
– Đảm bảo các trình tự, thủ tục của Chương trình được diễn ra đúng quy định trước, trong và sau quá trình nhận hỗ trợ.
– Kết quả triển khai chương trình trong năm đầu tiên là căn cứ ưu tiên tài trợ cho trường đối tác trong các giai đoạn tiếp theo.

Đăng ký Chương trình tài trợ lab nghiên cứu