Tài trợ và hỗ trợ hoạt động CLB công nghệ và khởi nghiệp cho sinh viên

1. Mục tiêu tài trợ
– Thúc đẩy và tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp chuyên sâu và thực tế cho sinh viên các trường Đại học có định hướng và nền tảng phát triển khởi nghiệp công nghệ.
– Hỗ trợ đào tạo tư duy, phương thức vận hành một mô hình khởi nghiệp công nghệ từ trong môi trường Đại học.
– Định hướng và phát hiện sớm các tài năng có tố chất cần thiết để hỗ trợ, cung cấp các nguồn lực hữu ích, xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp trong công nghệ và khởi nghiệp.

2. Đối tượng tài trợ
2.1 Loại hình câu lạc bộ:
Chương trình hướng đến hai loại hình câu lạc bộ (CLB):
1. Các CLB do các trường đối tác của Tập đoàn Vingroup thành lập
2. Các CLB được tổ chức theo hình thức liên kết giữa trường có khối ngành Kỹ thuật công nghệ và trường thuộc khối ngành kinh tế.
2.2 Thời gian, quy mô, chương trình hoạt động:
– Thời gian:
o CLB đã có thời gian hoạt động từ 01 năm trở lên.
o Chương trình có thể xem xét tài trợ CLB thành lập mới trong trường hợp đó là CLB liên kết khối ngành (loại hình 2) có những ý tưởng đột phá, chương trình hoạt động đề xuất hiệu quả;
– Nội dung và quy mô hoạt động: Có khả năng triển khai tối thiểu 02 chương trình trở lên liên quan đến khởi nghiệp và công nghệ, trong đó mỗi chương trình có quy mô ít nhất 200 sinh viên tham gia;
– Số lượng thành viên chính thức: Ít nhất 100 sinh viên.
2.3 Tiêu chí ưu tiên:
Đối tác và tầm tác động là những tiêu chí ưu tiên:
– Đối tác: CLB có mối liên kết, nhận được bảo trợ từ các Doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia có uy tín.
– Tầm tác động: Thu hút sự tham gia của các CLB, các trường khác trong các hoạt động đã triển khai.

3. Nội dung tài trợ
– Tài trợ chuyên môn:
• Cung cấp đội ngũ tư vấn, chuyên gia.
• Hỗ trợ hướng dẫn, hình thành, đào tạo kỹ năng cho Ban điều hành CLB và các thành viên.
• Chọn lựa, chuyển giao các tài liệu cần thiết để định hướng chuyên môn cho hoạt động của CLB.
– Tài trợ tài chính: Tương ứng với mục tiêu, quy mô, và kế hoạch hoạt động đề xuất của câu lạc bộ và kế hoạch tài chính của Vintech City, Vintech City sẽ xem xét hạn mức tài trợ phù hợp, với mức cao nhất lên đến 350 triệu đồng/câu lạc bộ trong năm 2019.

4. Tiêu chuẩn cần thiết cho đề xuất tài trợ câu lạc bộ
– Đối với trường đề xuất:
• Cử ít nhất 01 giảng viên cơ hữu chịu trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn.
• Thông báo và tuyển chọn sinh viên tham gia câu lạc bộ.
• Đôn đốc việc tổ chức các hoạt động theo đúng Danh mục hoạt động sẽ triển khai trong khuôn khổ câu lạc bộ đề nghị tài trợ.
– Danh mục hoạt động đề xuất của câu lạc bộ cần có:
• Hoạt động thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng, và tư duy khởi nghiệp như đi kiến tập thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, công ty khởi nghiệp.
• Hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn như các cuộc thi về khoa học công nghệ ứng dụng, về khởi nghiệp trong sinh viên, các seminar, workshop chuyên ngành.
• Hoạt động nâng cao kỹ năng mềm như các lớp tiếng Anh kỹ thuật, kỹ năng trình bày.
• Các hoạt động cụ thể khác do trường đối tác chủ động đề xuất.

5. Quy trình tài trợ
5.1 Hồ sơ tài trợ:
Hồ sơ đề xuất tài trợ bao gồm:
(1) Mẫu đề nghị tài trợ câu lạc bộ.
(2) Danh mục hoạt động sẽ triển khai trong khuôn khổ câu lạc bộ đề nghị tài trợ kèm quy mô, kinh phí, và thời gian tổ chức dự kiến của từng hoạt động.
(3) Các tài liệu tham khảo khác về câu lạc bộ và năng lực trường chủ quản để quá trình xét duyệt tài trợ được thuận lợi, ví dụ Danh sách các thành tích, hoạt động nổi bật của câu lạc bộ trong thời gian qua (với các câu lạc bộ đã được thành lập).
5.2 Quy trình tài trợ:
– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận thông báo chương trình (qua đường Công văn và email), trường đối tác gửi hồ sơ tài trợ về Vintech City.
– Trong vòng tối đa 30 ngày làm việc (ưu tiên hồ sơ đến trước) kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đề xuất tài trợ, Vintech City có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, và quyết định danh mục câu lạc bộ được nhận tài trợ dựa trên thông tin được cung cấp trong bộ hồ sơ đề xuất tài trợ và cân đối tài chính của Vintech City.
5.3 Trách nhiệm của trường và CLB được xét duyệt tài trợ:
– Cam kết thông tin cung cấp đúng sự thật.
– Đảm bảo các trình tự, thủ tục để Chương trình được diễn ra đúng quy định và theo kế hoạch ban đầu.
– Phối hợp với Vintech City để thực hiện các kế hoạch kí kết tài trợ, giải ngân, và nghiệm thu.
– Kết quả thực hiện là căn cứ ưu tiên tài trợ trong các giai đoạn tiếp theo./.
Đăng ký Chương trình tài trợ CLB khởi nghiệp và công nghệ