Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên được quản lý bởi Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup – VinIF hướng tới nhiệm vụ hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.

Chi tiết về chương trình